Atina-elitetravel.co.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATINA
RT SUNION – AKROPOLJ – PLAKA – KORINT – EPIDAURUS – NAFPLION – MIKENA
6 DANA AUTOBUSOM
25/30.mart 2016.

Preuzmite program putovanja u PDF-u

1. dan  NOVI SAD – ATINA

Polazak autobusom iz Novog Sada u 15:30 sati sa parkinga kod „Lokomotive“ na Željezničkoj stanici. Putovanje preko Niša i Makedonije, prema Grčkoj, uz kraća zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.
2. dan  ATINA – RT SUNION – ATINA  
Dolazak u Atinu u popodnevnim satima. Smeštaj u hotel za osveženje. Mogućnost popodnevnog fakultativnog izleta do rta Sunion – najjužnija tačka Atike i najromantičnije arheološko nalazište. Poseta Posejdonovom hramu i uživanje u veličanstvenom zalasku sunca. (Obilazak Posejdonovog hrama će biti moguć u slučaju da lokalitet bude otvoren). Povratak u Atinu. Noćenje.
3. dan  ATINA – AKROPOLJ
Doručak. Posle doručka panoramsko razgledanje grada: Olimpijski stadion iz 1896. godine, Trg Sintagma, Parlament, Trg Omonija, Agora, Kraljevska palata, Akademija, Univerzitet, Biblioteka, Zevsov hram, Hadrijanova kapija… Zatim fakultativna poseta Akropolju (Propileji, hram boginje Nike, Partenon, Erehtejon, Odeon Heroda Atikusa, Teatar, Sveta maslina…) ili slobodno vreme. Povratak u u hotel. Fakultativno Grčko veče uz večeru. Noćenje.
4. dan  ATINA – KORINTSKI KANAL – EPIDAURUS – MIKENA – ATINA
Doručak. U 08:00 sati polazak na celodnevni fakultativni izlet za Peloponez. Prelazak pešice preko Korintskog kanala a zatim nastavak vožnje i obilazak arheoloških lokaliteta drevne Argolide. Obilazak čuvenog akustičnog pozorišta u Epidaurus-u. Poseta prvoj grčkoj prestonici Nafplionu – jednom od najlepših gradova Peloponeza, poznat i kao grad tri tvrđave (srednjovekovna tvrđava “Palamidi”, drevna tvrđava “Akronavplia”, otomanska “Bourtzi “. Pešačko razgledanje centra grada i slobodno vreme za kraći odmor. Nastavak putovanja do Mikene. Obilazak: Lavlja vrata, kraljevska grobnica, Megaron i Atrejeva riznica. Povratak u Atinu. Noćenje.
5. dan  ATINA – NOVI SAD
Raniji doručak. Nakon doručka napuštanje soba. Polazak za Srbiju. Putovanje uz pauze za odmor i obavljanje carinskih formalnosti.
6. dan  NOVI SAD
Dolazak u Novi Sad u ranim jutarnjim satima.

CENA ARANŽMANA IZNOSI: 139 € po osobi

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO: prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji, 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* u Atini, panoramsko razgledanje Atine, turistički vodič tokom putovanja i organizacija putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO: međunarodno putno zdravstveno osiguranje (1.019,00 din.), individualni troškovi putnika, fakultativni izleti.

FAKULTATIVNI IZLETI:
• Argolida – Peloponez (Korintski kanal, Epidaurus, Mikena, Nafplion) – 35€
• Akropolj – 15 € (obilazak lokaliteta bez Muzeja)
• Grčko veče – 20 €
• Rt Sunion – 10 € Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 20 putnika. Fakultativni izleti nisu obavezni.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 50€
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: 40% prilikom rezervacije, a ostatak 60% najkasnije 10 dana pre putovanja, u gotovini ili 40 % prilikom rezervacije, a ostatak u jednakim mesečnim ratama čekovima građana sa prispećem poslednje rate 2 meseca po završetku putovanja ili, platnim karticama (visa,dina,master,maestro), u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu OTP Banke na dan uplate.
Organizator putovanja je Turistička agencija „ELITE TRAVEL“, Novi Sad. Licenca ministarstva za turizam broj 326 od 18.02.2010 godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Turističke agencije ELITE TRAVEL. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 7 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima . Cenovnik br.2 za program Atina od 11.09.2015.

NAPOMENE:

– Redosled sedenja u autobusu se isključivo pravi prema datumu prijave. Moguće je doplatiti sedišta u II i III redu po ceni od 15 € po osobi, i u IV i V redu po ceni od 10 € po osobi. Postoji i mogućnost biranja ostalih sedišta ukoliko su raspoloživa, po ceni od 7 € po osobi. Ukoliko na put ide dupli autobus (dubledecker), doplatna sedišta se nalaze na donjoj platformi ( II, III i IV red).

– Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.
– Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
– Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
– Krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 7 dana pre datuma polaska.
– Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
– Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
– U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 sati (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije države u kojoj se nalaze. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.elitetravel.co.rs. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost. To isključivo zavisi od hotela.
– Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, cene voznih karata, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).
– Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino je validan pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije koji stranci preda zaposleni radnik agencije.
– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
– Rok za prijavu zavisi od broja već prijavljenih putnika. Preporučujemo da se raspitate o aranžmanu minimum 1 mesec ranije.
Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Turističke agencije ELITE TRAVEL.
Organizator putovanja je Turistička agencija „ELITE TRAVEL“, Novi Sad. Licenca ministarstva za turizam broj 326 od 18.02.2010 godine.
“ELITE TRAVEL” JE ČLANICA “YUTA” ASOCIJACIJE.